STATUT KOŁA NAUKOWEGO „DECYBEL”

działającego przy Pracowni Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Katedry Sterowania i Inżynierii Systemów na Wydziale Informatyki i Zarządzania.

I. Postanowienia ogólne

 1. Koło Naukowe „Decybel”, zwane dalej Kołem „Decybel” lub Kołem, jest jednostką Studenckiego Ruchu Naukowego.
 2. Koło „Decybel” działa przy Pracowni Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Katedry Sterowania i Inżynierii Systemów na Wydziale Informatyki pod merytoryczną opieką Politechniki Poznańskiej.
 3. Głównym celem Koła „Decybel” jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim.
 4. Cele wymienione w pkt. 3, będą realizowane poprzez:
  • prowadzenie badań naukowych z zakresu technik multimedialnych,
  • studenckie sesje naukowe,
  • seminaria wewnętrzne i z zaproszonymi gośćmi,
  • obozy studenckie,
  • warsztaty naukowe.

II. Powstanie Koła Naukowego „Decybel”

 1. Koło „Decybel” powołują członkowie, założyciele stanowiący grupę inicjatywną.
 2. Podstawą do rozpoczęcia działalności przez Koło “Decybel” jest:
  • deklaracja udziału w pracach Koła przynajmniej 5 studentów,
  • zaakceptowana przez Wydział kandydatura Opiekuna Naukowego Koła.

III. Członkowie Koła Naukowego „Decybel” prawa i obowiązki

 1. Członkiem Koła „Decybel” może być każdy student Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej wykazujący zainteresowania naukowe, osiągający pozytywne wyniki w nauce, deklarujący chęć realizacji celów Koła „Decybel” oraz aktywnie współpracujący z pozostałymi członkami Koła, uznający statut Koła „Decybel”.
 2. Studentów przyjmuje w poczet członków Koła Zarząd na wniosek studenta.
 3. Członkowie Koła „Decybel” mają prawo:
  • aktywnie reprezentować Koło,
  • wybierać i być wybieranym do władz Koła „Decybel”,
  • zabierać głos na zebraniach, zgłaszać wnioski i interpelacje,
  • oceniać działalność Zarządu i jego członków,
  • korzystać z preferencji w ubieganiu się o uczestnictwo w różnych formach ruchu naukowego (obozy naukowe, praktyki zagraniczne, indywidualne programy studiowania, warsztaty naukowe),
  • realizować inne uprawnienia przewidziane niniejszym statutem.
 4. Członkowie Koła „Decybel” mają obowiązek:
  • wykazywać się pozytywnymi wynikami w nauce,
  • stosować się do postanowień statutu i Władz Koła „Decybel”.
 5. Członkostwo ustaje przez wykluczenie na mocy uchwały Zarządu Koła „Decybel” zatwierdzonej przez Walne Zebranie członków, przez wystąpienie studenta z Koła lub z chwilą wygaśnięcia uprawnień studenckich.

IV. Władze Koła Naukowego „Decybel”

 1. Najwyższą władzą Koła „Decybel” jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje raz w roku, nie później niż do 30 listopada, Zarząd Koła „Decybel” z inicjatywy własnej (Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków) lub na imienny, pisemny wniosek co najmniej dwóch trzecich członków Koła (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków).
 3. Zarząd Koła „Decybel” jest zobowiązany ogłosić termin, miejsce i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków co najmniej dwa tygodnie wcześniej z powiadomieniem Opiekuna Naukowego Koła.
 4. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, zostaje ono zwołane, z zachowaniem pkt. 3, w ciągu najpóźniej trzech dni kalendarzowych po dacie złożenia wniosku z powiadomieniem Opiekuna Naukowego Koła.
 5. Walne Zgromadzenie Członków:
  • przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Koła „Decybel” i udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  • określa kierunki dalszej działalności Koła „Decybel” (w tym plan działalności na kolejny rok pracy Koła),
  • decyduje o strukturze Koła i Zarządu,
  • uchwala zmiany Statutu Koła,
  • powołuje lub likwiduje Sekcje Koła.
 6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z zach. pkt. IV.2.
 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są ważne, jeżeli uczestniczy w nim 50% plus  jeden głos ogólnej liczby członków Koła „Decybel” (z uwzględnieniem pkt.2.).
 8. Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru spośród siebie Zarządu Koła „Decybel”, którego kadencja trwa jeden rok kalendarzowy, liczony od daty wyboru.
 9. Skład Zarządu Koła „Decybel” regulują postanowienia Statutu Koła.
 10. Zarząd lub Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani podczas kadencji przez Walne Zgromadzenie Członków Koła większością 2/3 głosów (z zach.pkt.IV.2).
 11. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu Koła „Decybel”, odpowiedzialny za całokształt pracy Koła.
 12. Zarząd Koła „Decybel” jest odpowiedzialny za prowadzenie stosownej dokumentacji i za wszelkie inne materiały lub urządzenia posiadane, bądź użytkowane przez Koło.
 13. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

V. Regulamin wyboru Zarządu Koła Naukowego „Decybel”

 1. Zarząd Koła „Decybel” składa się z 3-5 osób, przy czym jeżli w Kole działają osoby z różnych lat studiów, to każdy rok powinien mieć swojego przedstawiciela. Przedstawicieli wybierają członkowie Koła z danego roku. Pozostała część Zarządu jest wybierana w ogólnym głosowaniu członków Koła (patrz pkt.IV.2).
 2. Kandydatów do Zarządu proponują członkowie Koła „Decybel”.
 3. Wybory są tajne.
 4. Kandydat może wycofać się z wyborów bez podania przyczyn.
 5. Prezesa Zarządu wybierają członkowie Zarządu spośród siebie.
 6. Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu Koła przydzielając jego członkom stosowne obowiązki.

VI. Forma wyborów

 1. Wybory przeprowadza ustępujący Zarząd Koła „Decybel”.
 2. Najpierw są wybierani delegaci poszczególnych lat studiów.
 3. Następnie dokonuje się wyboru pozostałych członków Zarządu Koła w liczbie zależnej od wymaganego składu liczebnego Zarządu oraz liczby wybranych wg pkt. 2, reprezentantów lat, w ten sposób, że o wyborze decyduje kolejność według liczby uzyskanych głosów, jednak nie mniejsza niż 20% liczby ważnie oddanych głosów.
 4. Z przeprowadzonych wyborów należy sporządzić protokół.

VII. Zarząd Koła Naukowego „Decybel”

 1. Podejmuje decyzje w sprawie bieżącej działalności Koła. W przypadku braku porozumienia pomiędzy członkami Zarządu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z zachowaniem postanowień pkt. IV.3, IV.4.
 2. Reprezentuje Koło wobec władz Uczelni, urzędów oraz instytucji.
 3. Wykonuje plan pracy Koła przyjęty podczas Walnego Zebrania Członków.
 4. Opracowuje i wykonuje budżet Koła.
 5. Zatwierdza składy delegacji na seminaria, sesje naukowe i inne przedsięwzięcia, o których mowa w pkt. I.4.

VIII. Opiekun Naukowy Koła „Decybel”

 1. Opiekuna Naukowego Koła „Decybel” mianuje na wniosek Zarządu i za zgodą zainteresowanego Kierownik Pracowni Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów z uwzględnieniem pkt. XI.2.
 2. Opiekun Naukowy Koła jest odpowiedzialny przed Władzami Uczelni i Wydziału za działalność merytoryczną Koła.
 3. Opiekunem Naukowym Koła może być pracownik naukowo-dydaktyczny Pracowni Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Katedry Sterowania i Inżynierii Systemów na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej.
 4. Kierownik Pracowni Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów może odwołać Opiekuna Naukowego Koła „Decybel” z pełnionej funkcji na jego pisemny wniosek.

IX. Fundusze Koła Naukowego „Decybel”

 1. Fundusze Koła „Decybel” stanowią:
  • Składka członkowska ustalana przez Walne Zebranie Członków,
  • Dotacje władz Uczelni, Ministerstw oraz sponsorów.

X. Sekcje Koła Naukowego „Decybel”

 1. Zarząd Koła „Decybel” wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków Koła (Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego) o powołanie lub zlikwidowanie Sekcji Koła.
 2. Podczas Zgromadzenia Założycielskiego powołano następujące Sekcje:
  • Sekcję Telewizji i Systemów Wizyjnych Robotów
  • Sekcję Biometrii i Interfejsów Człowiek-Komputer
  • Sekcję Teleinformatyki, Technik Internetowych i Mikroprocesorów
  • Sekcję Akustyki Technicznej i Psychoakustyki
 3. Powołanie nowych Sekcji jest skuteczne po kontrasygnacie Opiekuna Naukowego Koła.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Kadencja pierwszego Zarządu Koła (wybranego podczas Zgromadzenia Założycielskiego) upływa 01.11.2007.
 2. Pierwszym Opiekunem Naukowym Koła zostaje Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski.